Sửa chỉ tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Sửa chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép sửa chỉ tiêu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, chọn chỉ tiêu cần sửa, nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image419

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Tỷ lệ xã được hưởng

Tỷ lệ % xã hưởng chi tiết theo từng chỉ tiêu

Nội dung

Nội dung của chỉ tiêu

Thuộc chỉ tiêu

Thuộc chỉ tiêu lớn nào?

Tài khoản

Tài khoản hạch toán của chỉ tiêu

Số thứ tự

Số thứ tự của chỉ tiêu

Sắp xếp

Sắp xếp số thứ tự của chỉ tiêu

Sử dụng trong báo cáo TH chi NSX theo NDKT

Hiển thị chỉ tiêu trong Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Chuyển nguồn

Là chỉ tiêu Chi chuyển nguồn từ năm trước sang (nếu có)

Sử dụng trong bảng cân đối quyết toán NSX

Hiển thị chỉ tiêu trong Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Sử dụng trong báo cáo THQT chi NSX theo NDKT

Hiển thị chỉ tiêu trong Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp

Cộng chỉ tiêu con vào chỉ tiêu tổng hợp

Cho phép chỉ tiêu hiển thị đậm

Hiển thị chỉ tiêu đậm trên các báo cáo

Ẩn trên báo cáo

Ẩn/Hiển thị chỉ tiêu trên các báo cáo

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Lập công thức

Thiết lập công thức cho chỉ tiêu

Cất

Thêm mới chỉ tiêu với các thiết lập đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thêm mới chỉ tiêu

-       NSD sửa lại các thông tin trên chỉ tiêu.

-       Nhấn nút <<Lập công thức>> nếu muốn thiết lập lại công thức cho chỉ tiêu.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

8 Xóa chỉ tiêu

Nội dung

Cho phép xóa chỉ tiêu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn chỉ tiêu cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ, xuất hiện cảnh báo:

image371

-       Nhấn nút <<Xóa>>.

8 Sắp xếp chỉ tiêu

Nội dung

Cho phép sắp xếp thứ tự của chỉ tiêu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn chỉ tiêu cần sắp xếp, nhấn nút <<Sắp xếp>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image420

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chỉ tiêu

Mã số chỉ tiêu dự toán

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán

STT

Số thứ tự của chỉ tiêu dự toán

Sắp xếp cũ

Thứ tự sắp xếp cũ của chỉ tiêu dự toán

Sắp xếp mới

Thứ tự sắp xếp mới của chỉ tiêu dự toán

image373

Chuyển số thứ tự lên phía trên

image374

Chuyển số thứ tự xuống phía dưới

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Đồng ý

Thực hiện sắp xếp chỉ tiêu với các thiết lập đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sắp xếp chỉ tiêu

-       Thiết lập các thông tin cho phần sắp xếp chỉ tiêu dự toán.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC