Loại vật tư/CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại vật tư/CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các nhóm loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ khác nhau để tiện cho công tác quản lý vật tư và công cụ dụng cụ của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Loại vật tư/CCDC, xuất hiện màn hình Loại vật tư/CCDC gồm 02 cột sau:

      Mã loại: Mã của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ.

      Tên loại: Tên của loại vật tư hoặc loại công cụ dụng cụ.

image270

Tại màn hình Loại vật tư/CCDC, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại vật tư/CCDC, Sửa Loại vật tư/CCDC, Xoá Loại vật tư/CCDC, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC