Drill down

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Drill down

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Drill down là chức năng cho phép NSD quay ngược trở lại các chứng từ ngay từ màn hình của các sổ sách báo cáo như Sổ cái các tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi kho bạc,… Từ đó, NSD có thể thêm, sửa, xoá,… các chứng từ và cập nhật nội dung mới vào sổ sách báo cáo mà không cần đóng sổ sách báo cáo đó.

Cách thao tác

-       Ví dụ: Mở Sổ cái TK 111 như hình sau:

image208

-       Di chuột đến số hiệu của các chứng từ (phần thông tin màu xanh của nội dung báo cáo), biểu tượng bàn tay trỏimage209và dòng chú giải “Xem chứng từ” sẽ xuất hiện. Khi đó muốn xem nội dung chi tiết của chứng từ nào, NSD chỉ cần kích chuột vào số hiệu của chứng từ đó, ví dụ: PRT09002, màn hình chi tiết của chứng từ sẽ hiện ra như hình sau:

image210

-       Tại màn hình chứng từ vừa mở ra, NSD có thể thực hiện tất cả các chức năng của chứng từ hiện thời như: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In,…

-       Sau khi thao tác với chứng từ, nhấn nút “Đóng” trên thanh công cụ để đóng chứng từ. Sau đó tại màn hình báo cáo, thực hiện chức năng Nạp để cập nhật thay đổi của chứng từ vào báo cáo đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC