Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp >

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các Bảng tổng hợp biên lai thu tiền.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Bảng tổng hợp biên lai thu tiền, xuất hiện màn hình:

image665

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng tổng hợp biên lai thu tiền. Để thêm mới Bảng tổng hợp biên lai thu tiền, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Bảng tổng hợp biên lai thu tiền. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC