Bảng lương Số .. tháng … năm …

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Bảng lương Số .. tháng … năm …

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và cập nhật lương tháng chi tiết cho từng đối tượng trong đơn vị.

image585

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn kinh phí

Chọn nguồn kinh phí khi lập bảng lương

STT

Số thứ tự cán bộ

Mã cán bộ

Mã số cán bộ được thanh toán lương

Họ và tên

Họ và tên cán bộ được thanh toán lương

Tên Phòng/Ban

Phòng/Ban tương ứng với cán bộ được chọn

Cấp bậc chức vụ

Cấp bậc chức vụ của từng cán bộ được thanh toán lương

Mã số ngạch lương

Mã số ngạch lương của cán bộ

Hệ số lương

Hệ số lương của cán bộ

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp của cán bộ

Hệ số phụ cấp khác

Hệ số phụ cấp khác tương ứng với từng cán bộ bao gồm: Phụ cấp vượt khung, Phụ cấp thâm niên, …

Cộng hệ số

Cộng hệ số = Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ + các hệ số phụ cấp khác (nếu có)

Thành tiền

Thành tiền = mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành  X Cộng hệ số

Nghỉ việc không được hưởng lương

Số tiền lương nghỉ không lương bị khấu trừ căn cứ số ngày nghỉ không được hưởng lương và lương bình quân ngày

BHXH trả thay lương

Số tiền BHXH trả thay lương theo chế độ

Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng

Tổng tiền lương được hưởng và tiền BHXH trả thay lương của cán bộ

Các khoản phải khấu trừ

Thông tin về các khoản phải khấu trừ vào lương như BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí và thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm xã hội

Khoản tiền bảo hiểm xã hội khấu trừ vào lương

Bảo hiểm y tế

Khoản tiền bảo hiểm y tế khấu trừ vào lương

Bảo hiểm thất nghiệp

Khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương

Công đoàn phí

Công đoàn phí khấu trừ vào lương

Thuế thu nhập

Thuế thu nhập phải khấu trừ

Cộng

Tổng tiền khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn phí và thuế thu nhập

Thu nhập tính thuế

Thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân = Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng – (khoản khấu trừ BHXH + khoản khấu trừ BHYT + khoản khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp + Giảm trừ gia cảnh).

Giảm trừ gia cảnh

Khoản tiền giảm trừ gia cảnh

Tổng số tiền còn được nhận

Tổng số tiền còn được nhận = Tổng số tiền lương và BHXH được hưởng – tổng tiền các khoản khấu trừ vào lương (bao gồm khấu trừ BHXH, khấu trừ BHYT, Công đoàn phí và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

Cất

Lưu giữ lại thông tin về bảng lương vừa tạo

In

NSD có thể in mẫu bảng lương hiện tại (lập thế nào in ra thế đấy) hoặc các mẫu theo quy định

Đóng

Thoát khỏi hộp hội thoại

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Cách thao tác

-       NSD chọn nguồn để lập bảng lương. Hệ thống sẽ tự động mặc định vào công thức hạch toán chi phí lương.

-       Người sử dụng tích chọn vào biểu tượng image163 để chọn cán bộ cần lập bảng lương hiện tại.

-       STT: hệ thống tự động đánh số thứ tự cho từng bản ghi, tuy nhiên NSD có thể nhập vào con số khác.

-       Hệ thống tự động cập nhật các thông tin về Mã cán bộ, Họ và tên cán bộ, Tên Phòng/Ban, Cấp bậc chức vụ mà NSD đã khai bác trong Danh mục Cán bộ.

-       Hệ số lương: nhập vào hệ số lương của cán bộ.

-       Hệ số phụ cấp chức vụ: nhập vào hệ số phụ cấp chức vụ của cán bộ.

-       Hệ số phụ cấp khác: nhập vào các hệ số phụ cấp khác nếu có như hệ số phụ cấp vượt khung, phụ cấp thâm niên…

-       Cộng hệ số: khi nhập vào Hệ số lương, Hệ số phụ cấp chức vụ, các hệ số phụ cấp khác chương trình sẽ tự động tính và điền giá trị vào cột Cộng hệ số và cột Thành tiền.

-       Nghỉ việc không được hưởng lương: NSD tự nhập số tiền lương nghỉ không lương bị khấu trừ.

-       BHXH trả thay lương: NSD tự nhập khoản tiền BHXH được trả thay lương theo chế độ hiện hành quy định.

-       Tổng tiền lương và BHXH: Hệ thống tự động tính số liệu cho cột này sau khi NSD nhập tất cả các hệ số lương, hệ số phụ cấp, số tiền nghỉ việc không được hưởng lương và số tiền BHXH trả thay lương cho từng cán bộ.

-       Khấu trừ Bảo hiểm xã hội: Hệ thống tự động khấu trừ khoản tiền trích nộp BHXH cho từng cán bộ theo quy định hiện hành.

-       Khấu trừ Bảo hiểm y tế: Hệ thống tự động khấu trừ khoản tiền trích nộp BHYT cho từng cán bộ theo quy định hiện hành.

-       Khấu trừ Bảo hiểm thất nghiệp: Hệ thống tự động khấu trừ khoản tiền trích nộp BHTN cho từng cán bộ theo quy định hiện hành.

-       Khấu trừ Công đoàn phí: Hệ thống tự động khấu trừ công đoàn phí cho từng cán bộ theo quy định hiện hành.

-       Thuế thu nhập: Hệ thống tự động tính khoản tiền thuế thu nhập khấu trừ vào lương cho từng cán bộ theo quy định hiện hành.

-       Thu nhập tính thuế: Hệ thống tự động tính thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân cho từng cán bộ.(Thu nhập tính thuế = Tổng cộng tiền lương và BHXH  - (khoản khấu trừ Bảo hiểm xã hội + khoản khấu trừ bảo hiểm y tế + khoản khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp + khoản giảm trừ gia cảnh).

-       Giảm trừ gia cảnh: Hệ thống tự động cập nhật số tiền giảm trừ gia cảnh sau khi NSD thiết lập ở phần Danh mục\Cán bộ. Tuy nhiên, NSD có thể tự nhập số tiền giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành.

-       Tổng số tiền lương còn được hưởng: Hệ thống tự động tính số tiền lương thực lĩnh cho từng cán bộ, sau khi NSD đã nhập hết những số liệu cần thiết vào các cột tương ứng (được tính bằng Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng trừ đi các khoản phải khấu trừ). Tuy nhiên, NSD hoàn toàn có thể nhập số tiền còn được lĩnh vào cột tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin bảng lương.

Nếu muốn thay đổi mức lương tối thiểu dùng để tính lương cho cán bộ, NSD cần vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tiền lương và nhập vào số tiền mới tại ô “Mức lương tối thiểu”.

Nếu muốn thay đổi số chữ số sau dấu phẩy thập phân của các Hệ số (ví dụ: Hệ số lương, Hệ số phụ cấp,…), NSD cần vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Định dạng số, sau đó tại phần Hệ số, tỉ lệ, nhập vào số chữ số mong muốn tại ô “Số chữ số sau dấu phẩy”.

Sau khi lập bảng lương, NSD có thể hạch toán nhanh chi phí lương bằng cách kích chuột vào biểu tượng Hạch toán trên thanh công cụ. NVuTLgBLgNKxml

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC