Trường hợp nhiều người dùng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2015 >

Trường hợp nhiều người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

-       Xuất hiện hộp hội thoại:

image101

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn nguồn dữ liệu

Lựa chọn nguồn dữ liệu chuyển đổi sang MISA Bamboo.NET 2015

Máy chủ

Lựa chọn máy chủ dữ liệu kế toán

Dữ liệu kế toán

Đặt tên cho dữ liệu kế toán chuyển đổi từ MISA Bamboo.NET 2008

Đường dẫn

Chọn đường dẫn lưu dữ liệu kế toán MISA Bamboo.NET 2015

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác Chọn nguồn dữ liệu

Trở lại

Trở lại bước trước

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Chọn Nguồn dữ liệu là MISA Bamboo.NET 2008.

-       Nhấn nút image102 để chọn đường dẫn tới nơi lưu dữ liệu kế toán MISA Bamboo.NET 2008. Thông thường dữ liệu được đặt tại C:\Program File\MISA Group\MISA Bamboo.NET 2009\Data.

-       Nhập Tên dữ liệu mới tại thông tin Tên dữ liệu.

-       Chọn đường dẫn lưu dữ liệu kế toán MISA Bamboo.NET 2015. Hiện tại hệ thống đang ngầm định lưu tại C:\Program File\MISA Group\MISA Bamboo.NET 2015\Data.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

image103

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày bắt đầu hạch toán

Chọn ngày và năm bắt đầu hạch toán dữ liệu kế toán

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác Chọn nguồn dữ liệu

Trở lại

Trở lại bước trước

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Chọn ngày và năm hạch toán dữ liệu, sau đó nhấn <<Tiếp tục>>.

image104

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác Chọn nguồn dữ liệu

Trở lại

Trở lại bước trước

Thực hiện

Thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để phần mềm bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2008 sang MISA Bamboo.NET 2015.

-       Sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu xong hiển thị màn hình:

image105

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kết thúc

Hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2008 sang MISA Bamboo.NET 2015

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC