Sắp xếp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Sắp xếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD sắp xếp thứ tự hiển thị của các phòng ban trên bảng tính lương.

Cách thao tác

-       Ở chế độ sửa Bảng lương, kích chuột phải, chọn “Sắp xếp”, xuất hiện hộp hội thoại:

image586

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phòng/Ban

Thông tin Phòng ban

STT

Số thứ tự Phòng/ban

Mã phòng ban

Mã của Phòng/ban

Tên phòng ban

Tên của Phòng/ban

Cán bộ

Thông tin Cán bộ

STT

Số thứ tự cán bộ sắp xếp theo Phòng/ban

Mã cán bộ

Mã số của cán bộ

Tên cán bộ

Tên của cán bộ

Cấp bậc, chức vụ

Cấp bậc, chức vụ của cán bộ

Đồng ý

Đồng ý hiển thị trên bảng lương theo cách sắp xếp vừa chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ cách sắp xếp vừa chọn

-       Tại ô Phòng/ban, nhấp chuột vào tên Phòng/ban cần sắp xếp thứ tự. Nhấn nút image587 để chuyển vị trí Phòng/ban vừa chọn lên trên. Nhấn nút image588 để chuyển vị trí Phòng/ban vừa chọn xuống dưới. Khi kích chuột vào tên Phòng/ban thì tại ô Cán bộ sẽ hiển thị tên cán bộ thuộc phòng ban đó.

-       Tại ô Cán bộ, nhấp chuột vào tên cán bộ muốn sắp xếp thứ tự. Nhấn nút image587 để chuyển vị trí cán bộ vừa chọn lên trên. Nhấn nút image588 để chuyển vị trí cán bộ vừa chọn xuống dưới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện hiển thị danh sách cán bộ theo phòng ban đã sắp xếp trên bảng lương.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC