Chế độ đăng nhập một người dùng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu > Mở dữ liệu kế toán >

Chế độ đăng nhập một người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng này cho phép mở dữ liệu kế toán với chế độ đăng nhập 1 người dùng.

Cách thao tác

-       Vào Tệp\Mở dữ liệu kế toán, hiển thị hộp hội thoại:

image43

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đăng nhập

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

Tự động đăng nhập

Tuỳ chọn cho phép tự động mở Dữ liệu kế toán mỗi khi khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Nơi lưu Dữ liệu kế toán

Đường dẫn tới nơi lưu Dữ liệu kế toán của đơn vị (Thông tin này chỉ hiện ra sau khi NSD nhấn nút Đường dẫn)

Đồng ý

Thực hiện mở Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không mở Dữ liệu kế toán

Đường dẫn

Hiển thị hoặc ẩn đi thông tin đường dẫn tới vị trí lưu tệp Dữ liệu kế toán

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở Dữ liệu kế toán.

Hộp hội thoại Mở dữ liệu kế toán sẽ tự động xuất hiện sau khi NSD tạo Dữ liệu kế toán thành công.

NSD có thể nhìn thấy tên của Dữ liệu kế toán đang được mở tại thanh tiêu đề của hộp hội thoại này.

Nếu muốn mở Dữ liệu kế toán khác, nhấn nút <<Đường dẫn>> rồi kích chuột vào biểu tượng image44 để chọn tệp Dữ liệu kế toán cần mở.

Nếu muốn hệ thống tự động mở Dữ liệu kế toán ở những lần khởi động chương trình tiếp theo, tích chọn vào ô Tự động đăng nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC