Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tạo dữ liệu kế toán (DLKT) cho năm làm việc mới.

Cách thao tác

Vào menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới, xuất hiện hộp hội thoại.

R9-11

Thực hiện chọn cách tạo dữ liệu

oĐể tạo dữ liệu mới hoàn toàn, chọn Tạo mới từ đầu. Chương trình sẽ tạo dữ liệu trắng, không có số liệu, người sử dụng phải thực hiện khai báo danh mục và nhập số dư đầu kỳ.

oNếu đơn vị đã có dữ liệu kế toán của năm hạch toán trước, chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Chương trình sẽ tạo dữ liệu mới bao gồm toàn bộ danh mục và số dư năm trước từ dữ liệu đã có.

oNếu chỉ có nhu cầu học tập, tham khảo chọn Tao Dữ liệu mẫu. Chương trình sẽ tạo dữ liệu có sẵn số liệu và chứng từ mẫu để người sử dụng tham khảo.

Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

R9-13

Thực hiện khai báo thông tin đơn vị. Nhấn <<Tiếp tục>> (Trường hợp đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm.)

R9-14

Chọn ngày bắt đầu hạch toán. Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo

R9-15

Nhập tên dữ liệu, chọn nơi lưu Dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn nút clip0033 bên phải của ô Nơi lưu. Lưu ý, đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

Nếu ở bước 1, người sử dụng chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo mới từ dữ liệu năm trước, màn hình bước 4 sẽ như sau:

R9-16

Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước thực hiện tạo Dữ liệu kế toán mới.

R9-17

Nhấn nút <<Thực hiện>> và đợi chương trình tạo DLKT.

 

Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<Kết thúc>> để hoàn tất việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

R9-20

Sau khi DLKT được tạo thành công, cửa sổ Đăng nhập tự động xuất hiện với các tùy chọn sẵn cho phép người sử dụng mở chính DLKT vừa tạo.

R9-21

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC