Tham số in Bảng kê chứng từ (PTC Quận 4)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng kê chứng từ (PTC Quận 4)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng kê chứng từ (PTC Quận 4).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Các loại sổ khác\Bảng kê chứng từ (PTC Quận 4).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image200

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

TK Nợ

Cho phép chọn Tài khoản nợ cần in

TK Có

Cho phép chọn Tài khoản có cần in

Nguồn

Cho phép chọn Nguồn cần in

Chương

Cho phép chọn Chương cần in

Loại

Cho phép chọn Loại cần in

Khoản

Cho phép chọn Khoản cần in

Mục

Cho phép chọn Mục cần in

Tiểu mục

Cho phép chọn Tiểu mục cần in

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn các tham số báo cáo cần in như TK Nợ, TK Có, Chương, … bằng cách tích vào mũi tên màu đen bên cạnh, sau đó chọn tham số cần in từ danh sách xổ ra.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC