Tham số in Kế hoạch và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Kế hoạch và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Kế hoạch và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\Kế hoạch và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image191

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Kèm theo QĐ

Số Quyết định kèm theo

Ngày

Ngày Quyết định kèm theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhập Số quyết định vào thông tin Kèm theo QĐ.

-       Nhập Ngày quyết định vào bằng cách nhấn vào mũi tên đen trỏ xuống, chọn ngày.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC