Phân hệ Tiền gửi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Tiền gửi cho phép lập Phiếu nộp tiền kho bạc, Phiếu rút tiền kho bạc và xem được tình hình thu chi, tồn tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào

8 Quy trình của phân hệ Tiền gửi

image507

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Thu tiền

image508

- Xuất quỹ nộp các khoản thu ngân sách xã bằng tiền mặt vào tài khoản ngân sách xã tại Kho bạc.

- Nhận được khoản thu điều tiết cho xã.

- Nhận được tiền bổ sung cho xã.

- Thu hồi các khoản nợ phải thu bằng chuyển khoản.

Chi tiền

image509

- Rút tiền mặt từ tài khoản ngân sách tại Kho bạc về xã.

- Chuyển khoản trực tiếp tại Kho bạc.

- Làm thủ tục thoái thu ngân sách trả cho người được hưởng đến nhận tiền trực tiếp tại Kho bạc.

- Chuyển khoản tạm ứng Kho bạc.

- Thanh toán các khoản nợ cho người bán.

Sổ tiền gửi

image510

- Xem và in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc (S03-X).

Đối tượng

image511

- Khai báo danh mục Đối tượng liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Cán bộ

image512

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Quỹ tiền

image494

- Khai báo danh sách Quỹ tiền tại đơn vị.

Tài khoản ngân hàng

image513

- Khai báo danh mục các tài khoản tiền gửi của đơn vị tại ngân hàng, kho bạc.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC