Tham số in Thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số, tổng hợp số liệu trước khi xem và in Thuyết minh báo cáo tài chính.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại gồm 04 trang thông tin:

      Trang Đặc điểm, tình hình ngân sách

image145

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diện tích

Diện tích của xã

Diện tích đất 5%

Diện tích đất 5% của xã

Dân số đến

Dân số của xã

Ngành nghề

Ngành nghề của xã

Mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế, tài chính trong năm ngân sách của Xã

Mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế, tài chính của xã được giao trong năm ngân sách

Đánh giá thu, chi ngân sách xã so với năm trước, so với dự toán

Đánh giá thu, chi ngân sách xã so với năm trước, so với dự toán

Nguyên nhân tăng, giảm thu, chi ngân sách xã

Phân tích những nguyên nhân tăng, giảm thu, chi ngân sách xã

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Tổng hợp

Tổng hợp dữ liệu đã phát sinh

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Hủy bỏ

Hủy bỏ xem thuyết minh báo cáo tài chính

-       Nhập các thông tin về một số đặc điểm diện tích, diện tích đất 5%,… tình hình ngân sách xã vào các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa nhập.

      Trang Tình hình công nợ

image146

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chỉ tiêu

Danh sách các chỉ tiêu về tình hình công nợ

Số dư đầu năm

Số dư công nợ đầu năm

PS tăng

Số phát sinh tăng công nợ trong năm

PS giảm

Số phát sinh giảm công nợ trong năm

Số dư cuối năm

Số dư công nợ cuối năm

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Tổng hợp

Tổng hợp dữ liệu đã phát sinh

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Hủy bỏ

Hủy bỏ xem thuyết minh báo cáo tài chính

-       Nhấn nút <<Tổng hợp>>, chương trình tự động lấy số liệu trong kỳ báo cáo lên các chỉ tiêu tương ứng của các cột tại trang Tình hình công nợ. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi số liệu bằng cách đánh trực tiếp vào chỉ tiêu muốn sửa.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa nhập.

      Trang Tình hình tăng, giảm TSCĐ (nếu có)

image147

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chỉ tiêu

Danh sách các chỉ tiêu về tình hình tăng, giảm TSCĐ (nếu có)

Đơn vị, Số đầu năm, Phát sinh trong kỳ, Số dư cuối kỳ

Các cột chi tiết thể hiện tình hình tăng giảm TSCĐ

Tổng hợp

Tổng hợp dữ liệu đã phát sinh

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Hủy bỏ

Hủy bỏ xem thuyết minh báo cáo tài chính

-       Nhấn nút <<Tổng hợp>>, chương trình tự động lấy số liệu trong kỳ báo cáo lên các chỉ tiêu tương ứng của các cột tại trang Tình hình tăng, giảm TSCĐ (nếu có). Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi số liệu bằng cách đánh trực tiếp vào chỉ tiêu muốn sửa.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa nhập.

      Trang Nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất

image148

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khách quan

Ghi nguyên nhân khách quan

Chủ quan

Ghi nguyên nhân chủ quan

Kiến nghị, đề xuất

Ghi kiến nghị, đề xuất của xã

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Tổng hợp

Tổng hợp dữ liệu đã phát sinh

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Hủy bỏ

Hủy bỏ xem thuyết minh báo cáo tài chính

-       Nhập các thông tin về nguyên nhân khách quan, chủ quan, kiến nghị, đề xuất.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa nhập và nhấn nút <<Xem>> để xem thuyết minh báo cáo tài chính.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC