Phân hệ Dự toán ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Dự toán ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Dự toán ngân sách cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến quá trình tiếp nhận và rút kinh phí cấp theo dự toán từ khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán cho đến khi rút dự toán ở kho bạc về nhập quỹ hoặc chuyển khoản kho chi trực tiếp qua kho bạc. Ngoài ra phân hệ Dự toán ngân sách còn hỗ trợ NSD nhập liệu khi có quyết định từ cấp có thẩm quyền về việc bổ sung hoạt điều chỉnh dự toán.

8 Quy trình phân hệ Dự toán ngân sách

image338

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập dự toán

image339

Đầu năm đơn vị lập dự toán những khoản thu (chi) trong năm theo MLNS hay theo NDKT để trình lên đơn vị có thẩm quyền giao dự toán sử dụng trong năm cho đơn vị

Nhận dự toán

image340

- Đầu năm khi đơn vị nhận được QĐ giao dự toán của đơn vị có thẩm quyền, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến việc Nhận dự toán gồm có:

+ Nhận dự toán.

Điều chỉnh dự toán

image341

- Trong năm đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến điều chỉnh dự toán như:

+ Điều chỉnh dự toán theo mục lục ngân sách.

+ Điều chỉnh dự toán theo nội dung kinh tế.

Bổ sung dự toán

image342

- Trong năm đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến điều chỉnh dự toán như:

+ Điều chỉnh dự toán theo mục lục ngân sách.

+ Điều chỉnh dự toán theo nội dung kinh tế.

Nhập quỹ tiền mặt

image343

- Lập Phiếu rút tiền kho bạc sau khi rút tiền mặt tại kho bạc.

Chuyển khoản kho bạc

image344

- Hạch toán các nghiệp vụ chuyển khoản dự toán trực tiếp tại kho bạc.

Lập bảng kê

image345

- Cuối tháng đơn vị lập bảng kê các chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ tạm ứng, thực chi, ghi thu ghi chigồm:

+ Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

+ Lập bảng kê chứng từ thực chi.

+ Lập bảng kê ghi thu ghi chi.

Đối chiếu kho bạc

image346

- Xem và in các báo cáo đối chiếu với kho bạc:

+ F02-3aH: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN.

+ F02-3bH: Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN.

Nguồn

image347

- Khai báo danh mục Nguồn kinh phí được sử dụng tại đơn vị.

Chương

image348

- Khai báo danh mục Chương được sử dụng tại đơn vị.

Loại khoản

image349

- Khai báo danh mục Loại khoản được sử dụng tại đơn vị.

Mục - tiểu mục

image350

- Khai báo danh mục Mục - tiểu mục được sử dụng tại đơn vị.

Tiết

image351

- Khai báo danh mục Tiết được sử dụng tại đơn vị.

Tài khoản kho bạc

image352

- Khai báo danh mục các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc của đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC