Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản kết chuyển >

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một tài khoản kết chuyển cho từng nghiệp vụ kế toán để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn một nghiệp vụ trên Cây Loại tài khoản kết chuyển, sau đó tại màn hình chính kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image322

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã Kết chuyển

Mã của tài khoản kết chuyển (bắt buộc nhập)

Thứ tự

Trật tự của các bút toán kết chuyển có liên quan

Bên kết chuyển

Xác định tài khoản kết chuyển bên Nợ hay bên Có

Kết chuyển từ

Xác định tài khoản gốc để kết chuyển (bắt buộc nhập)

Kết chuyển đến

Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc (bắt buộc nhập)

Loại nghiệp vụ

Xác định nghiệp vụ có liên quan đến tài khoản cần kết chuyển

Diễn giải

Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản kết chuyển

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về tài khoản kết chuyển

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về tài khoản kết chuyển

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã kết chuyển, Thứ tự, Bên kết chuyển, Kết chuyển từ, Kết chuyển đến, Loại nghiệp vụ và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về tài khoản kết chuyển.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC