Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Hệ thống cho phép NSD thiết lập chương của mục lục ngân sách theo chế độ kế toán hiện hành. NSD hoàn toàn có thể thêm mới một chương ngân sách cho đơn vị nếu trong danh sách chương ngân sách của hệ thống chưa có, đồng thời NSD có thể thực hiện thao tác sửa, xóa danh sách chương ngân sách phần mềm đã thiết lập

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương, xuất hiện màn hình Chương gồm 03 cột sau:

      Mã chương: Mã số của chương ngân sách.

      Tên chương: Tên của chương ngân sách.

      Sử dụng: Cho biết chương hiện thời có được tích chọn “Được sử dụng cho đơn vị” hay không.

image239

Tại màn hình Chương, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Chương, Sửa Chương, Xoá Chương, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC