Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp > Bảng tổng hợp biên lai thu tiền >

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in bảng tổng hợp biên lai thu tiền.

image666

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số bảng TH

Số bảng tổng hợp biên lai (bắt buộc nhập)

Ngày bảng TH

Ngày tổng hợp biên lai

Diễn giải

Diễn giải bảng tổng hợp biên lai

Số biên lai

Số biên lai thu tiền

Ngày biên lai

Ngày lập biên lai

Tên hộ

Tên đối tượng có liên quan đến biên lai thu tiền

Nội dung thu

Nội dung thu tiền

Số tiền

Số tiền được ghi trên biên lai

Chọn

Chọn chứng từ

Loại bỏ

Loại bỏ chứng từ

Cách thao tác

8 Thêm mới một Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập bảng tổng hợp biên lai thu tiền. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập vào Số bảng TH, Ngày bảng TH và Diễn giải (nếu có).

-       Nhấn nút <<Chọn>> để chọn biên lai thu tiền vào bảng tổng hợp.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ thông tin của bảng tổng hợp.

8 Sửa Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên bảng tổng hợp biên lai thu tiền.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

image667

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC