Điều chỉnh cam kết chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh > Cam kết chi >

Điều chỉnh cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Chức năng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hợp đồng một cách hợp lý, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện lập phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh số liệu cam kết chi, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi được chọn ở màn hình danh sách.

clip0007

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Đề nghị cam kết chi. Để xem Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, chọnPhiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi. Để xóa chứng từ, chọn Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2015 MISA JSC. All rights reserved.