Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép khai báo Loại tiền gửi kho bạc để lấy thông tin về các Loại tài khoản này lên các báo cáo sổ sách.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Loại tài khoản Kho bạc, xuất hiện màn hình Loại tài khoản Kho bạc gồm 04 cột sau:

      Mã loại tài khoản: Mã loại tài khoản kho bạc

      Tên loại kho bạc: Tên của loại tài khoản kho bạc.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại tài khoản kho bạc.

      Ngừng theo dõi: Cho biết loại tài khoản kho bạc đang sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image315

Tại màn hình danh sách loại tài khoản Kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại tài khoản Kho bạc, Sửa loại tài khoản Kho bạc, Xoá Loại tài khoản Kho bạc, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC