Danh sách đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Danh sách đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập, thêm mới, sửa đổi danh sách các đối tượng cụ thể có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Danh sách đối tượng, xuất hiện màn hình Đối tượng gồm 02 phần:

      Cây Loại đối tượng: Hiển thị tất cả các loại đối tượng trong hệ thống theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các đối tượng với các thông tin như Tên đối tượng, Loại đối tượng và Địa chỉ.

image281

Tại màn hình Đối tượng, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Đối tượng, Sửa Đối tượng, Xoá Đối tượng, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC