Tham số in Bảng tổng hợp cân đối TK; Báo cáo tổng hợp thu/chi ngân sách xã theo NDKT; Bảng tổng hợp cân đối quyết toán NSX; Báo cáo tổng hợp QT thu/chi NSX theo MLNSNN; Báo cáo tổng hợp QT thu/chi NSX theo NDKT; Báo cáo tổng hợp kết quả HĐTC khác của xã

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng tổng hợp cân đối TK; Báo cáo tổng hợp thu/chi ngân sách xã theo NDKT; Bảng tổng hợp cân đối quyết toán NSX; Báo cáo tổng hợp QT thu/chi NSX theo MLNSNN; Báo cáo tổng hợp QT thu/chi NSX theo NDKT; Báo cáo tổng hợp kết quả HĐTC khác của xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng tổng hợp cân đối tài khoản; Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Bảng tổng hợp cân đối quyết toán ngân sách xã; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tài chính khác của xã.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tổng hợp báo cáo tài chính\Bảng tổng hợp cân đối tài khoản; Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Bảng tổng hợp cân đối quyết toán ngân sách xã; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tài chính khác của xã.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image205

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem hoặc in báo cáo

Năm báo cáo

Chọn năm báo cáo cần xem hoặc in báo cáo

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in nhiều báo cáo chi tiết lần lượt từng đơn vị

Tổng hợp

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo tất cả các đơn vị

Chi tiết đơn vị

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo chi tiết từng đơn vị

Mã đơn vị trực thuộc

Mã hiệu của các đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị trực thuộc

Tên của các đơn vị trực thuộc

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ô Kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Chọn năm báo cáo: NSD nhấn nút image190 ở ô Năm báo cáo cho phép NSD chọn năm báo cáo muốn in.

-       Để xem hoặc in nhiều báo cáo lần lượt từng đơn vị NSD tích chọn Tất cả. Khi muốn xem hoặc in một báo cáo tổng hợp cho tất cả các đơn vị thì NSD tích chọn Tổng hợp. NSD tích chọn Tên đơn vị trực thuộc khi muốn xem hoặc in báo cáo theo từng đơn vị.

-       Chọn in chi tiết từng đơn vị trực thuộc bằng cách tích vào ô vuông image163 bên trái mã đơn vị trực thuộc cần xem, hoặc chọn in tất cả các đơn vị trực thuộc bằng cách tích chọn vào ô vuông image163 Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC