Phiếu kết chuyển tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp >

Phiếu kết chuyển tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kết chuyển như: Kết chuyển cuối năm, Kết chuyển đầu năm, ….

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Phiếu kết chuyển tài khoản, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Diễn giải, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image643

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Phiếu kết chuyển tài khoản. Để thêm mới, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image260 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép nhân bản Phiếu kết chuyển tài khoản từ 1 Phiếu kết chuyển tài khoản đã có. Để nhân bản, kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image639 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem” hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image540 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Phiếu kết chuyển tài khoản. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC