Tùy chọn chung

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Tùy chọn chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thay đổi các tùy chọn chung cho toàn hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn chung, xuất hiện hộp hội thoại:

image717

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chế độ ghi sổ

Xác định chế độ ghi sổ cho chứng từ. Nếu chọn “Cất đồng thời ghi sổ” thì mỗi khi NSD nhấn nút Cất trên màn hình chi tiết của chứng từ, chứng từ đó sẽ được lưu và đồng thời được ghi sổ; ngược lại nếu chọn “Cất không ghi sổ” thì chứng từ đó chỉ được lưu mà không được ghi sổ

Quản lý quỹ

Tùy chọn có cho phép chi quá số tồn hay không. Nếu không tích chọn, tức không cho phép chi quá số tồn thì hệ thống sẽ cảnh báo mỗi khi NSD hạch toán Có TK 111 hoặc TK 112 với số tiền lớn hơn số tồn.

Quản lý kho

Tùy chọn có cho phép xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn hay không. Nếu không tích chọn, tức không cho phép xuất quá số lượng tồn thì hệ thống sẽ cảnh báo mỗi khi NSD xuất vật tư hàng hóa quá số lượng tồn.

Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Mức lương tối thiểu này sẽ là cơ sở để tính lương cho các cán bộ trong đơn vị.

Thu ngân sách xã

Tùy chọn tỷ lệ thu ngân sách xã là cố định hay điều tiết

Trợ giúp

Hiển thị HELP của chức năng

Đồng ý

Đồng ý với những thông tin đã nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc nhập Thông tin bổ sung

-       Thiết lập tùy chọn theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thông tin vừa thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC