Tìm kiếm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD tìm kiếm một chứng từ bất kỳ đã nhập vào hệ thống.

Cách thao tác

-       Kích chuột vào biểu tượng image681 trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image682

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn điều kiện tìm kiếm

Khung cho phép chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm theo

Chọn tìm kiếm chứng từ theo tiêu chí như: Ngày chứng từ, Số chứng từ, Loại chứng từ, Ngày ghi sổ, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Đối tượng, Kho...

Phép toán

Chọn phép toán tìm kiếm tương ứng. Ví dụ: Bằng, Nhỏ hơn, Lớn hơn, Trong khoảng, Chứa, Không chứa...

Từ ngày/Đến ngày

Chọn khoảng thời gian của chứng từ sẽ tìm kiếm.

Chú ý: Với một số tiêu chí tìm kiếm, ô thông tin này sẽ là ô Giá trị - cho phép nhập giá trị tìm kiếm chứng từ.

Thêm

Thêm điều kiện tìm kiếm chứng từ

Cập nhật

Cập nhật điều kiện tìm kiếm chứng từ

Bỏ

Bỏ điều kiện tìm kiếm được chọn

Bỏ tất

Bỏ tất cả điều kiện tìm kiếm

Các điều kiện đã chọn

Hiển thị tất cả điều kiện đã chọn để tìm kiếm chứng từ

Điều kiện

Điều kiện tìm kiếm chứng từ. Thông tin này được lấy từ ô Tìm theo của khung Chọn điều kiện tìm kiếm.

Giá trị

Thông tin về phép toán và giá trị tìm kiếm lấy từ khung Chọn điều kiện tìm kiếm.

Toán tử

Chọn toán tử tìm kiếm: – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn tất cả các điều kiện đã chọn; Hoặc – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn một trong các điều kiện đã chọn

Tất cả chứng từ

Tìm trong tất cả chứng từ

Chứng từ đã ghi sổ

Chỉ tìm trong những chứng từ đã ghi sổ

Chứng từ chưa ghi sổ

Chỉ tìm trong những chứng từ chưa ghi sổ

Nhóm theo chứng từ

Nhóm kết quả tìm kiếm theo từng loại chứng từ

Tìm

Thực hiện thao tác tìm kiếm với những điều kiện đã chọn

Kết quả

Khung hiển thị kết quả tìm kiếm

Xem chứng từ

Xem thông tin chi tiết về chứng từ đã tìm ra

In

In danh sách chứng từ đã tìm ra

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn điều kiện tìm kiếm thích hợp.

-       Nhấn nút <<Thêm>> để thêm điều kiện tìm kiếm vào danh sách điều kiện đã chọn.

-       Chọn các điều kiện khác (tất cả chứng từ, chứng từ đã ghi sổ…)

-       Nhấn nút <<Tìm>> để tìm kiếm chứng từ với các điều kiện đã chọn.

Ví dụ: Chọn tìm kiếm chứng từ theo Ngày chứng từ trong khoảng thời gian từ 01/01/2008 đến 10/01/2008 và Tài khoản Nợ bắt đầu bằng 111. Kết quả tìm kiếm hiển thị như sau:

image683

Nếu muốn xem chi tiết chứng từ nào, kích chọn chứng từ đó rồi nhấn nút <<Xem chứng từ>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC