Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các công cụ dụng cụ sử dụng trong đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Công cụ dụng cụ, xuất hiện màn hình Công cụ dụng cụ gồm 03 phần:

      Cây Tên loại CCDC: Hiển thị tất cả các loại công cụ dụng cụ trong hệ thống theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các công cụ dụng cụ với các thông tin như Mã CCDC, Tên CCDC, Tên loại CCDC và Số lượng tồn.

      Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về công cụ dụng cụ được chọn ở màn hình chính, bao gồm Thông tin chung và Chứng từ.

image275

Tại màn hình Công cụ dụng cụ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới CCDC, Nhân bản, Sửa CCDC, Xoá CCDC, Nạp, và In. DanhmucCCDCIn


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC