Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán giữ lại >

Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán giữ lại thực hiện thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

clip0010

 

- NSD khai báo các thông tin cần thiết và bấm <<Cất>>.