Định dạng số

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Định dạng số

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép định dạng số trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Định dạng số, xuất hiện hộp hội thoại:

image721                                      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Định dạng chung

Định dạng chung cho tất cả các số

Ngăn cách hàng nghìn

Ký hiệu ngăn cách hàng nghìn cho tất cả các số

Ngăn cách thập phân

Ký hiệu ngăn cách thập phân cho tất cả các số

Số tiền

Định dạng cho số tiền trên giao diện nhập liệu

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với số tiền

Ký hiệu tiền tệ

Ký hiệu tiền tệ trong hệ thống, ví dụ: đ, Đ, $, EUR.

Số âm

Định dạng số tiền âm

Số dương

Định dạng số tiền dương

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số tiền (Sau khi thay đổi định dạng cho số tiền, nhấn nút Xem thử để cập nhật vào ví dụ)

Số lượng

Định dạng cho số lượng, ví dụ: số lượng vật tư, công cụ dụng cụ,...

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân

Số âm

Định dạng số lượng âm

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với số lượng (Sau khi thay đổi định dạng cho số lượng, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào Ví dụ)

Hệ số lương

Định dạng cho các hệ số lương

Số chữ số sau dấu phẩy

Số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân đối với hệ số lương

Ví dụ

Ví dụ về định dạng đối với hệ số, tỷ lệ (Sau khi thay đổi định dạng cho hệ số, tỷ lệ, nhấn nút “Xem thử” để cập nhật vào ví dụ)

Ngầm định

Trở về định dạng số ngầm định của hệ thống

Xem thử

Cập nhật thay đổi của định dạng số vào các ví dụ

-       Thay đổi định dạng số cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Xem thử>> để xem định dạng mới thông qua các ví dụ.

-       Nhấn nút <<Ngầm định>> nếu muốn quay về định dạng ngầm định của hệ thống.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC