Thêm mới Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Thêm mới Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới loại tài sản cố định để tiện cho công tác quản lý tài sản cố định của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại TSCĐ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image301

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của loại TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định loại TSCĐ tổng hợp

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại TSCĐ

Số năm sử dụng

Số năm sử dụng đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời (Khi NSD thêm mới một TSCĐ bất kỳ thuộc loại TSCĐ này, số năm sử dụng sẽ được tự động điền vào ô “Thời gian sử dụng” của TSCĐ đó)

Tỷ lệ khấu hao năm (%)

Tỷ lệ khấu hao trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời (Khi NSD thêm mới một TSCĐ bất kỳ thuộc loại TSCĐ này, tỷ lệ khấu hao năm sẽ được tự động điền vào ô “Tỷ lệ tính KH năm” của TSCĐ đó)

Được sử dụng cho đơn vị

Tuỳ chọn có hiển thị loại TSCĐ hiện thời trong danh sách chọn của hộp hội thoại Thêm mới/Sửa TSCĐ và báo cáo về TSCĐ hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới loại TSCĐ)

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về loại TSCĐ

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về loại TSCĐ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về loại TSCĐ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC