Thôn xóm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Thôn xóm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD thiết lập danh sách tất cả các thôn xóm trong đơn vị để thuận tiện cho việc hạch toán kế toán.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Thôn xóm, xuất hiện màn hình Danh sách thôn xóm gồm 03 cột sau:

      Mã thôn xóm: Mã của thôn xóm.

      Tên thôn xóm: Tên của thôn xóm.

      Mô tả: Thông tin chi tiết về thôn xóm.

image290

Tại màn hình Danh sách thôn xóm, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Thôn xóm, Sửa Thôn xóm, Xoá Thôn xóm, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC