Thêm mới Mục/Tiểu mục chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục chi >

Thêm mới Mục/Tiểu mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một mục/tiểu mục chi để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Mục/Tiểu mục chi, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image257

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã mục/tiểu mục

Mã của mục/tiểu mục chi (bắt buộc nhập)

Thuộc mục

Xác định mục thu tổng hợp

Tên mục/tiểu mục

Tên của mục/tiểu mục chi (bắt buộc nhập)

Nhóm mục

Xác định nhóm của mục/tiểu mục chi (bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi mục/tiểu mục chi

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về mục/tiểu mục chi

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của mục/tiểu mục chi

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã mục/tiểu mục, Tên mục/tiểu mục, Nhóm mục và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về mục/tiểu mục chi mới tạo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC