Chế độ đăng nhập nhiều người dùng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu > Mở dữ liệu kế toán >

Chế độ đăng nhập nhiều người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng này cho phép mở dữ liệu kế toán với chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

Cách thao tác

-       Vào Tệp\Mở dữ liệu kế toán, hiển thị hộp hội thoại:

image45

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ

Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán

Dữ liệu kế toán

Chọn Dữ liệu kế toán

Tên đăng nhập

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

Tự động đăng nhập

Tuỳ chọn cho phép tự động mở Dữ liệu kế toán mỗi khi khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Đồng ý

Thực hiện mở Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không mở Dữ liệu kế toán

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở Dữ liệu kế toán.

Hộp hội thoại Mở dữ liệu kế toán sẽ tự động xuất hiện sau khi NSD tạo Dữ liệu kế toán thành công.

Nếu muốn hệ thống tự động mở Dữ liệu kế toán ở những lần khởi động chương trình tiếp theo, tích chọn vào ô Tự động đăng nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC