Loại đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các loại đối tượng khác nhau để tiện cho công tác quản lý đối tượng của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Loại đối tượng, xuất hiện màn hình Loại đối tượng gồm 02 cột sau:

      Tên loại: Tên của loại đối tượng.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại đối tượng.

image279

Tại màn hình Loại đối tượng, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại đối tượng, Sửa Loại đối tượng, Xoá Loại đối tượng, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC