Các chức năng trên thanh công cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Các chức năng trên thanh công cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Khi làm việc với MISA Bamboo.NET 2015, trên màn hình của các phân hệ hoặc trên một số hộp hội thoại có các chức năng cơ bản tương ứng như: Tìm kiếm, Báo cáo, Ngày hạch toán, Thêm, Sửa, Xóa, Nạp, Ghi sổ, Bỏ ghi, In,…

-       Trên màn hình phân hệ:

image60

Giải thích các chức năng

Tìm kiếm

Tìm kiếm chứng từ

Báo cáo

Mở danh sách báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

Báo cáo nhanh

Xem báo cáo nhanh về các nghiệp vụ kế toán của đơn vị

Năm hạch toán

Chọn năm hạch toán cho các nghiệp vụ kế toán của đơn vị

Ngày hạch toán

Đổi ngày hạch toán mặc định trên các chứng từ mới sẽ nhập vào

Thêm

Thêm mới một đối tượng, ví dụ: thêm mới Vật tư, TSCĐ, Phiếu thu, Phiếu chi,…

Nhân bản

Nhân bản chứng từ được chọn

Xem

Xem chứng từ được chọn

Xóa

Xóa chứng từ được chọn

Nạp

Cho phép làm tươi dữ liệu hoặc tùy chọn hiển thị dữ liệu theo ngày và theo chế độ ghi sổ. Để thay đổi tùy chọn hiển thị dữ liệu, nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Nạp.

Ghi sổ

Ghi chứng từ vào sổ (Số liệu của chứng từ được ghi sổ sẽ lên tất cả các sổ sách, báo cáo)

Bỏ ghi

Bỏ ghi sổ chứng từ (Số liệu của chứng từ được bỏ ghi sẽ không xuất hiện trên tất cả các sổ sách, báo cáo)

In

In danh sách đối tượng trên màn hình

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên màn hình

-       Trên hộp hội thoại:

image61

Giải thích các chức năng

Trước

Xem chứng từ trước chứng từ hiện tại. NSD cũng có thể chọn trở về chứng từ đầu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Trước, sau đó chọn Về đầu.

Sau

Xem chứng từ sau chứng từ hiện tại. NSD cũng có thể chọn xem chứng từ cuối bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Sau, sau đó chọn Về cuối.

Thêm

Thêm mới một chứng từ. NSD có thể chọn loại chứng từ sẽ thêm mới bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Thêm.

Sửa

Sửa chứng từ

Cất

Lưu chứng từ

Xóa

Xóa chứng từ

Hoãn

Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện

Ghi sổ

Ghi chứng từ vào sổ (Số liệu của chứng từ được ghi sổ sẽ lên tất cả các sổ sách, báo cáo)

Nạp

Làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên màn hình

Duyệt

Liệt kê danh sách các chứng từ đã nhập để người dùng lựa chọn chứng từ cần hiển thị

Tiện ích

Cho phép thêm nhanh các đối tượng như vật tư, CCDC, TSCĐ… hoặc sinh các chứng từ liên quan

In

Chọn in các chứng từ liên quan

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Đóng

Đóng hộp hội thoại

 

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC