Tham số in Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tạm ứng kho bạc\Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image171

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Số dư tạm ứng năm trước

Nhập số dư tạm ứng từ năm trước chuyển sang

Lặp tiêu đề

Cho phép lặp tiêu đề báo cáo từ trang thứ 2 trở đi

Không cộng phát sinh tháng

Cho phép không cộng tổng số phát sinh của chứng từ trong tháng

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Số dư tạm ứng năm trước: Cho phép NSD nhập số dư tạm ứng từ năm trước chuyển sang, số liệu này sẽ được cộng thêm vào số phát sinh trong tháng để tính ra Số còn lại cuối tháng.

-       Lặp tiêu đề: Cho phép NSD lựa chọn lặp lại tiêu đề báo cáo từ trang thứ 2 trở đi

+       Nếu tích chọn “Lặp tiêu đề” thì khi in báo cáo từ trang thứ 2 trở đi báo cáo sẽ lặp lại các tiêu đề.

+       Nếu không tích chọn “Lặp tiêu đề” thì khi báo cáo từ trang thứ 2 trở đi báo cáo không lặp lại tiêu đề.

-       Không cộng phát sinh theo tháng: Cho phép NSD lựa chọn cộng hay không cộng phát sinh trong tháng.

+       Nếu tích chọn “Không cộng phát sinh theo tháng” thì khi in báo cáo chỉ hiển thị Số dư đầu kỳ, chứng từ phát sinh và Số dư cuối kỳ.

+       Nếu không tích chọn “Không cộng phát sinh theo tháng” thì khi in báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các dòng tổng cộng phát sinh theo từng tháng trong năm.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC