Nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Cho phép ghi lại tất cả các thao tác của NSD khi truy nhập vào dữ liệu kế toán. NSD có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.

image710

Tại màn hình Nhật ký truy cập, NSD có thể thực hiện các chức năng: Mở tệp nhật ký, Cất tệp nhật ký, Xoá nhật ký truy cập, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC