Trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tạo chứng từ và quản lý việc trả lương cho cán bộ của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

image621

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn tháng

Chọn tháng trả lương cho cán bộ

Năm

Chọn năm trả lương cho cán bộ

Số

Chọn số của bảng lương trong tháng

Phòng/Ban

Chọn Phòng/Ban của các cán bộ cần trả lương

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan đến tiền lương của từng cán bộ theo Phòng/Ban đã chọn

1. Danh sách cán bộ chưa trả lương

 

Danh sách cán bộ chưa trả lương với các thông tin và số liệu có liên quan đến việc thanh toán lương như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, TK phải trả, Còn phải trả lũy kế, Còn phải trả tháng này, Số trả.

2. Danh sách cán bộ đã trả lương

Danh sách cán bộ đã trả lương với các thông tin và số liệu có liên quan đến việc thanh toán lương như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, TK phải trả, Còn phải trả lũy kế, Số đã trả tháng này.

Trả lương

Đồng ý và tiếp tục việc trả lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

-       Chọn tháng, năm trả lương cán bộ bằng cách nhấn chuột vào nút mũi tên image622 của ô Tháng hoặc ô Năm.

-       Chọn Phòng/Ban cần trả lương cho cán bộ bằng cách nhấn chuột vào nút mũi tên image623 của ô Phòng/Ban.

-       Để lấy số liệu trả lương nhấn vào nút <<Lấy số liệu>>.

-       Nhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Thao tác tiếp theo tham khảo phần Thông tin trả lương.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC