Sắp xếp lại số chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Sắp xếp lại số chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép sắp xếp lại số thứ tự của các chứng từ phát sinh trong kỳ theo một trật tự nhật định, thuận tiện cho NSD trong việc quản trị dữ liệu.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Sắp xếp lại số chứng từ, xuất hiện màn hình:

image695

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn ngày phát sinh chứng từ

Chọn khoảng thời gian để sắp xếp lại số chứng từ

Loại chứng từ

Chọn loại chứng từ cần sắp xếp lại như: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nộp tiền kho bạc, Phiếu rút tiền kho bạc, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,…

Sắp xếp lại số chứng từ

Chương trình tự động đánh lại số thứ tự cho các chứng từ được chọn theo các thiết lập đã chọn

Thiết lập định dạng số chứng từ

Thiết lập thông tin về cách đánh số thứ tự mới cho loại chứng từ được chọn

Tiền tố

Giá trị bắt đầu cho loại chứng từ cần sắp xếp. VD: Với Phiếu thu có thể bắt đầu bằng ký hiệu PT => PT…

Hậu tố

Giá trị kết thúc cho loại chứng từ cần sắp xếp. VD: Phiếu thu có thể kết bằng ký hiệu A, B hay C => PT…A

Giá trị bắt đầu

Giá trị bắt đầu sẽ để sắp sếp lại cho số chứng từ đầu tiên, với các chứng từ tiếp theo giá trị sẽ được tự động đánh tăng lên so với giá trị bắt đầu. VD: Chứng từ đầu tiên có giá trị bắt đầu bằng 1, thì các chứng từ tiếp theo sẽ được tự động đánh tăng lên là 2, 3, 4,…

Độ dài phần số của Số CT

Độ dài của số chữ số đứng sau Tiền tố khi sắp xếp lại số chứng từ. VD: Phiếu thu có độ dài phần số của Số chứng từ là 5 => PT00001

Đánh lại số chứng từ

Chương trình tự động đánh lại số thứ tự cho các chứng từ được chọn theo các thiết lập đã chọn

Lấy dữ liệu

Chương trình sẽ lọc tất cả các chứng từ phát sinh trong kỳ liên quan đến loại chứng từ được chọn

Cất

Cất giữ dữ liệu

-       Chọn khoảng thời gian để sắp xếp chứng từ.

-       Chọn loại chứng từ cần sắp xếp.

-       Nhấn vào nút <<Lấy dữ liệu>>, chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ phát sinh trong kỳ theo khoảng thời gian và loại chứng từ đã chọn.

-       Thực hiện thiết lập định dạng cho chứng từ cần sắp xếp gồm: giá trị tiền tố, hậu tố, giá trị bắt đầu, độ dài của phần số chứng từ.

-       Tiếp theo nhấn vào nút <<Đánh lại số chứng từ>>, chương trình sẽ tự động sắp xếp lại số chứng từ theo các điều kiện đã thiết lập.

-       Sau đó nhấn vào nút <<Thực hiện>>, chương trình sẽ tự động đổi số thứ tự của chứng từ theo số chứng từ mới được thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC