Tham số in Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo kho bạc\Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image201

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

C, L, K, M, TM

Hiển thị theo Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục các chứng từ phát sinh

Diễn giải

Hiển thị theo Diễn giải các chứng từ phát sinh

Số nộp vào – Trong tháng

Hiển thị theo các chứng từ phát sinh (PSNO 1121/PSCO 7142) hoặc (PSNO 7142/PSCO 7192) tại Phiếu nộp tiền kho bạc

Số nộp vào – Lũy kế

Hiển thị theo các chứng từ phát sinh (LKNO 1121/LKCO 7142) hoặc (LKNO 7142/LKCO 7192) tại Phiếu nộp tiền kho bạc

Tỷ lệ %

Cho phép nhập tỷ lệ % từng khoản thu

Số tiền

Phần mềm tự động tính

Lũy kế từ đầu năm

Số nộp vào (Lũy kế) * Tỷ lệ %

Lấy dữ liệu

Nhấn vào đây để phần mềm lấy số liệu từ các chứng từ phát sinh

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>, phần mềm sẽ tự động lấy lên số liệu vào các cột C, L, K, M, TM, Diễn giải, Số nộp vào.

-       NSD nhập tỷ lệ phần trăm vào cột Tỷ lệ %, phần mềm sẽ tự động tính ra cột Số tiền.

-       Sau khi nhập xong nhấn <<Cất giữ>>.

-       Nhấn nút <<Xem>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC