Tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD hạch toán trong chương trình theo tham số Tiết, nhằm mục đích phân biệt được những chỉ tiêu kinh tế có bộ Mục lục ngân sách (Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục) giống hệt nhau..

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Tiết, xuất hiện màn hình Tiết, gồm 03 phần:

      Mã tiết: Mã của tiết.

      Tên tiết: Tên của tiết.

image259

Tại màn hình Tiết, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Tiết

Sửa Tiết

Xóa Tiết

Xuất khẩu Tiết

Nhập khẩu Tiết

In Tiết

Nạp

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC