Đề nghị cam kết chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Cam kết chi >

Đề nghị cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Chức năng

Tất cả các khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát chi qua kho bạc. Sau khi đơn vị ký kết hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì đơn vị lập giấy đề nghị cam kết chi.

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ Đề nghị cam kết chi.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Đề nghị cam kết chi được chọn ở màn hình danh sách.

R14-4

 

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chỉnh kinh phí tự chủ. Để thêm mới Đề nghị cam kết chi, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Đề nghị cam kết chi. Để xem Đề nghị cam kết chi, chọn Đề nghị cam kết chi cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-   Xóa: Cho phép xóa Đề nghị cam kết chi. Để xóa chứng từ, chọn Đề nghị cam kết chi sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Đề nghị cam kết chi. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2015 MISA JSC. All rights reserved.