Bảng kê thanh toán tạm ứng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Bảng kê thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image481

Màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng gồm 03 phần:

-       Thanh tác nghiệp: bao gồm các chức năng cho phép thêm mới các chứng từ, xem danh sách các chứng từ và xem các báo cáo liên quan.

-       Màn hình danh sách: cho phép NSD thực hiện các thao tác đối với bảng kê thanh toán tạm ứng bao gồm Thêm, XemTT, In, Xem, Xóa và Nạp.

-       Các thông tin liên quan: hiển thị thông tin chi tiết về bảng kê được chọn.

8 Thêm

Chức năng

Cho phép thêm mới Bảng kê thanh toán tạm ứng.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Bảng kê thanh toán tạm ứng.

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image473 trên thanh công cụ. Xuất hiện cửa sổ bảng kê, thông tin chi tiết tham khảo Bảng kê thanh toán tạm ứng.

8 Xem TT

Chức năng

Cho phép xem thông tin chi tiết của Phiếu kết chuyển tài khoản.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, chọn bảng kê cần xem Phiếu kết chuyển tài khoản.

-       Nhấn nút <<Đóng>> để thoát khỏi chứng từ.

8 Xem

Chức năng

Cho phép xem thông tin chi tiết của Bảng kê thanh toán tạm ứng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, chọn bảng kê cần xem.

-       Kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image474 trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện hộp thoại hiển thị bảng kê được chọn. Tại màn hình này, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xoá, In, Nạp và Tiện ích.

-       Nhấn nút <<Đóng>> để thoát khỏi hộp hội thoại.

8 Xóa

Chức năng

Cho phép xóa Bảng kê thanh toán tạm ứng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, chọn bảng kê cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image475 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

Chức năng

Cho phép in danh sách bảng kê ở màn hình chính.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn tổ hợp phím Ctrl + P hoặc kích chuột vào biểu tượng image476 trên thanh công cụ.

8 Nạp

Chức năng

Làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất từ các phân hệ.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image477 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC