Lập dự toán chi theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi >

Lập dự toán chi theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image403

Tại màn hình danh sách Dự toán chi theo mục lục ngân sách, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In và Nạp.

8 gvuLapDTchiMLNSThemThêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc nhấn biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Thao tác thực hiện chi tiết tiếp theo xem tạo Dự toán chi theo mục lục ngân sách năm …

8 Sửa

-       Chọn dự toán chi cần sửa trên danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ 03110203 để sửa đổi các chỉ tiêu trên dự toán chi theo mục lục ngân sách

8 Xoá

-       Chọn dự toán chi cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách dự toán chi theo MLNS, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về dự toán chi theo MLNS, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

8 Tạo dự toán chi theo MLNS

image404

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Năm để lập dự toán chi theo mục lục ngân sách

Lập dự toán mới dựa vào dự toán năm

Lập dự toán chi theo mục lục ngân sách mới từ dự toán chi theo mục lục ngân sách năm trước

Đồng ý

Đồng ý với thiết lập đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác tạo dự toan chi theo mục lục ngân sách

-       Chọn tạo dự toán hoàn toàn mới hoặc tạo từ dự toán năm trước đã có.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>,

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC