Nhập khẩu từ chương trình Kế toán xã

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Nhập khẩu dữ liệu >

Nhập khẩu từ chương trình Kế toán xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập khẩu các danh mục từ chương trình KTXA của Bộ tài chính.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu\Nhập khẩu từ chương trình Kế toán xã, xuất hiện hộp hội thoại:

image129

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Danh mục

Các danh mục từ chương trình KTXA

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã

Tiếp tục

Chuyển sang bước tiếp theo

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

image130

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên thư mục

Chọn đường dẫn chứa dữ liệu của chương trình Kế toán xã cần nhập khẩu

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã

Tiếp tục

Chuyển sang bước tiếp theo

Về trước

Quay lại bước trước

-       Chọn đường dẫn tới tệp chứa dữ liệu cần nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image131

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

STT

Số thứ tự của các danh mục trong chương trình Kế toán xã

Tên nhóm

Tên các nhóm danh mục trong chương trình Kế toán xã

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã

Về trước

Quay lại bước trước

Thực hiện

Thực hiện thao tác nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã

-       Hệ thống ngầm định tích chọn nhập khẩu tất cả các danh mục từ chương trình Kế toán xã. NSD không muốn nhập khẩu danh mục nào thì bỏ tích tại ô image132 của danh mục đó.

-       Sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>.

-       Hiển thị màn hình thông báo kết quả nhập khẩu:

image133

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành việc nhập khẩu danh mục từ chương trình Kế toán xã

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC