Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD khai báo tính chất nguồn kinh phí nhằm giải quyết vấn đề theo dõi nguồn kinh phí chi tiết theo từng tính chất. VD: Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí, xuất hiện màn hình:

image244

-       Chương trình đã ngầm định sẵn 02 tính chất là Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. NSD có thể Thêm mới, Sửa hoặc Xóa những tính chất nguồn kinh phí này tùy thuộc vào nhu cầu quản lý tại đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC