Bổ sung dự toán chi theo NDKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi >

Bổ sung dự toán chi theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Lập và in danh sách chứng từ bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế.

image438

Cách thao tác

8 Thêm

-       Thao tác chi tiết xem tại Chứng từ bổ sung dự toán chi theo NDKT.

8 Sửa

-       Chọn chứng từ bổ sung dự toán chi theo NDKT cần sửa trong danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ để sửa đổi các chứng từ bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế.

8 Xoá

-       Chọn chứng từ bổ sung dự toán chi theo NDKT cần xoá trong danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách chứng từ bổ sung dự toán chi theo NDKT, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về chứng từ bổ sung dự toán chi theo NDKT, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC