Dự toán thu đầu năm theo NDKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu >

Dự toán thu đầu năm theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Lập và in danh sách dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế.

image395

Tại màn hình danh sách Dự toán chi theo nội dung kinh tế, NSD có thể thực hiện các chức năng: In và Nạp.

8 In

-       Để in danh sách dự toán thu đầu năm theo NDKT, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về dự toán thu đầu năm theo NDKT, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC