Tham số in Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Các loại sổ khác\Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image198

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Cho phép chọn tài khoản cần in hoặc xem báo cáo

Mã thôn xóm

Mã hiệu của thôn xóm

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD nhấn nút image177 ở ô Tài khoản, xuất hiện danh sách Tài khoản, cho phép NSD chọn tài khoản để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn in chi tiết từng thôn xom bằng cách tích vào ô vuông image163 bên trái mã thôn xóm cần xem, hoặc chọn in tất cả các thôn xóm trong danh sách bằng cách tích chọn vào ô vuông image163 Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC