Bảng kê ghi thu – ghi chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Bảng kê ghi thu – ghi chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image472

Màn hình Bảng kê ghi thu – ghi chi gồm 03 phần:

-       Thanh tác nghiệp: bao gồm các chức năng cho phép thêm mới các chứng từ, xem danh sách các chứng từ và xem các báo cáo liên quan.

-       Màn hình danh sách: cho phép NSD thực hiện các thao tác đối với bảng kê ghi thu – ghi chi bao gồm Thêm, Xem, Xóa, In và Nạp.

-       Các thông tin liên quan: thông tin chi tiết về bảng kê được chọn ở màn hình chính, gồm 02 trang Kê thu và Kê chi tương ứng với 02 trang Kê thu và Kê chi của màn hình bảng kê chi tiết.

8 Thêm

Chức năng

Cho phép thêm mới Bảng kê ghi thu - ghi chi.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Bảng kê ghi thu - ghi chi.

-       Tại màn hình Bảng kê ghi thu ghi chi, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image473 trên thanh công cụ. Xuất hiện cửa sổ bảng kê, thông tin chi tiết tham khảo Bảng kê ghi thu – ghi chi.

8 Xem

Chức năng

Cho phép xem thông tin chi tiết của Bảng kê ghi thu – ghi chi.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê ghi thu – ghi chi, chọn bảng kê cần xem.

-       Kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image474 trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện hộp thoại hiển thị bảng kê được chọn. Tại màn hình này, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xoá, In, Nạp và Tiện ích.

-       Nhấn nút <<Đóng>> để thoát khỏi hộp hội thoại.

8 Xóa

Chức năng

Cho phép xóa Bảng kê ghi thu – ghi chi.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê ghi thu – ghi chi, chọn bảng kê cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image475 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

Chức năng

Cho phép in danh sách bảng kê ở màn hình chính.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê ghi thu – ghi chi, nhấn tổ hợp phím Ctrl + P hoặc kích chuột vào biểu tượng image476 trên thanh công cụ.

8 Nạp

Chức năng

Làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất từ các phân hệ.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng kê ghi thu – ghi chi, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image477 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC