Tham số in Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Nam Định); Báo cáo tổng hợp quyết toán chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (Đặc thù Nam Định)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Nam Định); Báo cáo tổng hợp quyết toán chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (Đặc thù Nam Định)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Nam Định); Báo cáo tổng hợp quyết toán chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (Đặc thù Nam Định).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực) hoặc Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Nam Định) hoặc Báo cáo tổng hợp quyết toán chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (Đặc thù Nam Định).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image154

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

In tháng chỉnh lý quyết toán

Cho phép in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán (là các chứng từ có Ngày hạch toán là 31/12/N nhưng có Ngày chứng từ thuộc Năm N+1

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế cần in

Trợ giúp

Hiển thị HELP thao tác hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý xem hoặc in báo cáo với các tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       In tháng chỉnh lý quyết toán: tích chọn trong trường hợp NSD muốn in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán.

-       Chọn Mẫu dự toán: NSD nhấn nút image139 ở ô Mẫu dự toán, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn mẫu dự toán thu (các mẫu dự toán đã được thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu (chi)\Tạo mẫu dự toán thu (chi) theo NDKT thích hợp để xem hoặc in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in hoặc xem báo cáo với các thông tin đã thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC