Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng cho phép NSD khai báo các thông tin liên quan đến cán bộ làm việc trong đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý và trả lương.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Cán bộ xuất hiện màn hình cán bộ gồm 6 cột sau:

      Mã cán bộ: Mã của cán bộ

      Tên cán bộ: Tên cán bộ

      Chức vụ: Chức vụ của cán bộ

      Phòng ban: Phòng ban nơi cán bộ làm việc

      Mã ngạch lương: Mã ngạch lương của cán bộ

      Ngừng theo dõi: Cho biết Cán bộ đang công tác tại đơn vị hay đã bị ngừng theo dõi.

image292

Tại màn hình danh sách cán bộ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Cán bộ, Sửa Cán bộ, Xóa Cán bộ, In, Nạp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC